Hopp til hovedteksten

Her finner du en oversikt over våre  forskningsprosjekter som har egne nettsider.

Prosjekter

Dato
01. oktober 15
Publisert: 15.10.2015 - Oppdatert: 01.12.2017
Stox logo

StoX

An open source approach to acoustic and swept area survey calculations.

Dato
10. november 17
Publisert: 07.11.2017 - Oppdatert: 10.11.2017
Oekosystemtegning_Barentshavet.jpg

ICES Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR)

WGIBAR conducts and develops integrated ecosystem assessments for the Barents Sea as part of the Ecosystem Approach to Fisheries Management.

 

Varighet
01. september 10
01. september 15
Publisert: 03.09.2010 - Oppdatert: 25.04.2012
Admar logo

ADMAR

”Adaptive management of living marine resources by integrating different data sources and key ecological processes (ADMAR): A joint effort by IMR and CEES”

Varighet
01. juni 10
30. april 13
Publisert: 01.07.2010 - Oppdatert: 07.10.2010
Hav sol.jpg

BarEcoRe

The objective of the BarEcoRe project is to evaluate the effects of global environmental change on the future structure and resilience of the Barents Sea ecosystem. This will be studied by investigating the effects of past changes in climate and fisheries on the Barents Sea ecosystem, by developing indicators of ecosystem resilience, diversity and structure, and by forecasting the possible future states of the Barents Sea ecosystem under particular environmental and fisheries scenarios. Read more about the project:BarEcoRe

Varighet
01. juni 10
31. desember 13
Publisert: 17.12.2010 - Oppdatert: 25.01.2017
Reker

Bærekraftig rekefiske i Skagerrak

Prosjektet "Bærekraftig rekefiske i Skagerrak" skal finne ut om det er en eller flere rekebestander i Skagerrak. Havforskningsinstituttet har hovedansvaret og prosjektet ledes fra Flødevigen. Ellers deltar Göteborgs Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Fiskeriverket Sverige, Fiskeridirektoratet Norge, Fødevareministeriet i Danmark, Danmarks Fiskeriforening og Fiskarlaget Sør-Norge.

Varighet
15. august 11
31. desember 14
Publisert: 03.01.2012
Sildestim

CollPen

CollPen (Collective behaviour of penned herring) : Prosjektet skal observere sildens atferd og undersøke effekten av ulike lydpåvirkninger. Formålet med dette prosjektet er å forstå samspillet mellom direkte stimuli og informasjonsoverføring mellom individer i stimfisk. En vil se på hvordan dette påvirker den kollektive atferden, med spesiell vekt på støyindusert atferd.
Les mer om prosjektet: CollPen  (kun på engelsk)

Varighet
01. januar 15
31. desember 18
Publisert: 29.01.2016 - Oppdatert: 09.09.2016
Mycale i Korallen

FATE

Hvordan påvirkes kaldtvannskorallrev og økosystemene knyttet til disse av havforsuring og stigende havtemperaturer? Det er blant spørsmålene det internasjonale forskningsteamet bak prosjektet FATE søker å finne svar på.

Varighet
01. januar 10
31. desember 10
Publisert: 05.02.2010 - Oppdatert: 08.02.2010
Simrad MS70 multistrålesonar

Kopling av akustiske observasjonar og individbasert modellering

Målet for prosjektet er å undersøka korleis vi kan kopla akustiske observasjonar til avanserte åtferdsmodellar. Ved å simulera akustiske signal frå fiskeåtferdsmodellar reknar vi med å finna ut korleis det akustiske signalet er påverka av ulik åtferd, og om det er råd å rekonstruera åtferda frå det akustiske signalet. I dei tilfella der det er mogeleg vil vi kunna nytta akustikk til å testa dei teoretiske åtferdsmodellane, og samstundes vil vi kunna korrigera det akustiske mengdeestimatet.

Varighet
01. februar 09
01. februar 13
Publisert: 20.09.2010
LIFECYCLE

LIFECYCLE

LIFECYCLE er et stort felles forskningsprosjekt finansiert av Europakommisjonen gjennom the 7th Framework Programme. Prosjektet har sin finansielle ramme innenfor en av de store temaene i samarbeidsdelen av 7RP, mat, landbruk og fiskeri, og bioteknologi. De viktigste målene for prosjekter innen dette temaet er å bygge en europeisk Kunnskapsbasert Bio-Økonomi (KBBE).

Varighet
01. januar 11
31. desember 13
Publisert: 23.11.2011 - Oppdatert: 24.11.2011
China fishfarm

Miljøovervåkning og beslutningsstøtte i akvakultur forvaltning (Environment and Aquaculture Governance )

Kina har verdens største akvakultur produksjon med økende fokus på miljø og bærekraft. Norge dominerer produksjon av laksefisk og har en fremtredende rolle i utvikling av systemer i forvaltningen for miljøovervåknig og rådgivning.

Varighet
01. januar 10
31. desember 13
Publisert: 23.05.2012 - Oppdatert: 30.05.2012
Sea2Data_logo1.jpg

Sea2Data

Hovudmålet med prosjektet er å tilretteleggja ei rekke marine data, og å gjera dei tilgjengeleg for forsking og andre brukarar. Som ein del av den nasjonale strategien for eit nasjonalt marint data senter, treng Havforskingsinstiuttet å vidareutvikla og tilpassa data bearbeiding, data forvalting og tilgjengeleggjering av data og data produkt.

Varighet
01. november 10
31. desember 13
Publisert: 03.11.2010
Notteknologi

Utvikling av ressurs- og miljøvennlig notteknologi

Et nytt 3-årig FoU-prosjekt, som er rettet mot notflåten, har som hovedmålsetning å utvikle teknologi og metoder som minimaliserer omfanget av utilsiktet dødelighet etter trenging og slipping i notfiskeriene, samtidig som lønnsomheten i fisket opprettholdes. Hensikten med prosjektet er å sette flåtegruppen i bedre stand til å møte framtidige reguleringsregimer. Man ønsker bl.a. å gjøre det enklere for notflåten å møte betingelsene som settes for videreføring av miljøgodkjenningen (MSC) som de norske pelagiske fiskeriene fikk i 2009.

Varighet
02. januar 09
02. januar 13
Publisert: 30.11.2009 - Oppdatert: 23.06.2017
VHS

VHS-virus i vill- og oppdrettsfisk i Norge

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet samarbeider om prosjektet ”Viral Haemorrhagic Septicaemia Virus (VHSV) in wild and farmed fish in Norway”. Spesialister innen VHS fra det danske veterinærinstituttet og Marine Laboratory i FRS Marine Laboratory Skottland er også tilknyttet prosjektet  En viktig del av dette prosjektet er screening av ulike ville fiskebestander for VHS-virus i norske farvann. Flere av Havforskningsinstituttets tokt blir brukt for å få samlet inn materiale.

Varighet
01. januar 11
30. desember 14
Publisert: 12.11.2012
Torsk

Steril torsk

I dette prosjektet skal vi undersøke om steril oppdrettstorsk (triploidisert vha. trykkbehandling) har god velferd og løser problemer med kjønnsmodning og rømming.

Varighet
01. januar 09
31. desember 11
Publisert: 21.09.2009 - Oppdatert: 02.02.2010
Hav

MarinEra

Marine phylogeographic structuring during climate change: the signature of leading and rear edge of range shifting populations. The patterns of marine animal and plant geographical distribution along the shores of Western Europe and the Mediterranean are fairly recent. During glacial phases, the sea surface temperatures along West Europe dropped markedly and the warm temperate organisms must have survived either in the Mediterranean or in areas more to the South, like the West African shore. With the reestablishment of interglacial conditions, the biogeography of West Europe became one where a succession of ranges begin or end along the stretch of coast comprised between the Mediterranean and the Baltic.

Varighet
01. mars 11
01. februar 15
Publisert: 04.01.2013 - Oppdatert: 08.01.2013
baatbilde.jpg

Aquaexcel

Aquaexcel er et EU-prosjekt som skal koordinere de beste europeiske forskningsmiljøene innen akvakultur. (17 partnere i 11 land). Prosjektet vil omfatte alle produksjonssystemer, miljøer, fiskearter og fagfelt i europeisk havbruksforskning. Dette prosjektet vil muliggjøre effektiv nettverksbygging, koordinering av prosedyrer, deling av infrastrurktur for EU-teamene, utvikling av nye eksperimentelle metoder og nye dyremodeller.

Varighet
01. juni 12
01. juni 17
Publisert: 03.01.2013 - Oppdatert: 17.01.2017
argo_boat.jpg

NorArgo

Hovedmålet til NorArgo er et havobservasjonssystem for De nordiske hav, med autonome profilerende Argo bøyer som leverer data av høy kvalitet, i nær sanntid, og til enhver tid, og som er en del av et globalt overvåkningsprogram.

For daglige oppdaterte posisjoner av Argo bøyer gå til http://www.imr.no/forskning/prosjekter/norargo/map