Hopp til hovedteksten
Høstfiske
Foto: Vidar Børretzen
Utskriftsvennlig versjon

Metodikk

Prosjektgruppen har valgt å bruke flere metoder for å få et best mulig grunnlag for å vurdere situasjonen i vassdragene. Ulike metoder kan ha ulike styrker og svakheter, så situasjonen i en elv kan bli bedre belyst når de kombineres.

Sportsfiske om sommeren representerer det største datamaterialet. Høstfiske omfatter registrering av innslaget av rømt oppdrettslaks i elven etter avsluttet fiskesesong i et arrangert prøvefiske. Gytefisktellinger er tellinger som gjennomføres ved at en eller flere personer iført dykkedrakt og snorkel driver ned elven, visuelt observerer, teller og kartfester fisk.

Stamfiske har som formål å samle inn villaks som kan brukes som stamfisk for kultiveringsformål. Dersom det tas prøver av all laks som fanges, både villaks som ikke velges ut som stamfisk og rømt oppdrettslaks, så er stamfiske et verdifullt bidrag til overvåkingsinnsatsen i mange elver om høsten. Ved å kombinere flere av de nevnte metodene kan man få et bedre bilde av situasjonen i en elv og hvordan den endrer seg i løpet av sesongen.

I overvåkingsprogrammet blir hver elv delt inn i ulike soner for å forenkle sammenligningen mellom metodene som er brukt, og det gjøres en kvalitetsvurdering av dataene. Gytefisktellingene kan for eksempel gi kunnskap om fordelingen av fisken i elven, som er viktig for å vurdere representativiteten av de andre prøvene som er samlet inn. Sammenligning av resultater fra ulike metoder kan også bidra til å belyse metodiske problemstillinger og bidra til å redusere usikkerheten knyttet til denne type feltdata.

Logoer samlet

Sammarbeidspartnere