Hopp til hovedteksten
Torskelarver_montasje.jpg
Torskelarver fra et forsøk der man utsatte larvene for olje i vannet. Fisken til høyre har vært utsatt for høye konsentrasjoner av olje og har ikke kunnet spise – derfor har den ingen mat i magen, mens bildet til venstre viser en larve fra kontrollgruppen som ikke har vært utsatt for olje.
Utskriftsvennlig versjon

Oljedråper og torskelarver

Prosjektet har som mål å fremskaffe data om skadeeffekt av akutte oljeutslipp for fiskelarver. Havforskningsinstituttet har særlig undersøkt mulige seineffekter av eksponering på larvestadiet.

Prosjektet er finansiert av Norges forsknignsråd og lede av Sintef. Det er nå inne i avsluttende rapporeringsfase.

Havforskningsinstituttet sin del av forsøket var et eksponeringsforsøk gjennomført ved stasjonen vår på Austevoll. Nyklekkede torskelarver ble eksponert for råolje en kort periode, og en fulgte så fisken frem til den var 7 måneder gammel, for å avdekke eventuelle senskader av oljepåvirkningen.

• Nyklekka torskelarver ble eksponert for råolje (”weathered”) i fire dager rett etter klekking. Tre konsentrasjoner av olje ble brukt, og larvene ble eksponert for enten oljedråper + vannløselig del, eller bare vannløselig del.
• Vekst, og flere biokjemiske parametre ble målt i larveperioden. Etter 7 måneder ble forsøket avsluttet og deler av materialet ble røntgenfotografert for å avdekke mulige forskjeller i skjelettdeformiteter mellom de ulike eksponeringsgruppene.

Foreløpige analyser tyder på at den høyeste oljedråpekonsentrasjonen (1 PPM nominell) gav en tydelig negativ effekt på fôrinntak, vekst og overleving for torskelarvene. Tilsvarende ble ikke funnet dersom larvene kun ble eksponert for den vannløselige delen av råoljen. De er ikke endelig avklart om dette skyldes giftighet av oljedråpene eller er et resultat av at det dannes oljefilm på karoverflatene når de blir eksponert for oljedråper. Det var ingen indikasjon på forskjeller i mengde deformiteter mellom eksponert torsk og kontrollgruppen ved alder sju måneder.