Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Effekter av partikulært materiale på bunndyr

Målet er å forstå den biologiske responsen til utvalgte bunndyr på finpartikulær gruveavgang i fjorder.

Ved gruvedrift produseres det store mengder avfall (avgang) som inneholder vesentlige mengder finstoff. Ved dumping i hav eller fjord vil dette spres til områder også utenfor selve deponiet, avhengig av faktorer som for eksempel utslippsdyp og strømforhold. Det er først og fremst bunnlevende organismer som blir påvirket av dette.

Vi vil bruke svamper som testorganismer fordi svampene står på OSPAR sin liste over sårbare habitater/arter, og de regnes for å ha en økologisk funksjon som nærmer seg korallrevenes. Svampene har et fint filter som kan være sårbart for klogging. I laboratoriet vil svampene bli utsatt for forskjellige konsentrasjoner av gruvepartikler. På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å teste ut gruvepartikler i kombinasjon med gruvekjemikalier.
I 2011 skal vi teste ut konsentrasjonseffekter av gruvepartikler over en fastsatt tid. Aktuelle konsentrasjoner er: 0, 5, 10, 50, 100, 500, og 1000 mg/l. For hver konsentrasjon testes tre individer i tolv timer og følgende måles: effekt på respirasjon (etter eksponering), effekt på pumpeaktivitet (under eksponering). Dernest følges tiden det tar før svampene har hentet seg inn igjen.

I tillegg vil vi ta SEM-prøver (Scanning electron microscopy) for å undersøke eventuelle skader og klogging av svampenes filter. Det kan også bli aktuelt å ta vevsprøver for å undersøke endringer i metabolittprofilene. Dette lar oss undersøke om svampene er fysiologisk stresset helt ned på cellenivå. Generelt sett er responsen på cellenivå hurtigere enn mer "storskala" fysiologiske responser. Dette kan gi mulighet for å avdekke stress ved lavere konsentrasjoner enn med vanlige fysiologiske parametre.

Prosjektleder Guldborg Søvik