Hopp til hovedteksten
Torskelarver_montasje.jpg
Torskelarver fra et forsøk der man utsatte larvene for olje i vannet. Fisken til høyre har vært utsatt for høye konsentrasjoner av olje og har ikke kunnet spise – derfor har den ingen mat i magen, mens bildet til venstre viser en larve fra kontrollgruppen som ikke har vært utsatt for olje.
Utskriftsvennlig versjon

Olje - fisk

Programmet skal gi det faglige grunnlaget for rådgiving på effekter av industriell og menneskeskapt påvirkning av det marine miljøet, som fra petroleumsvirksomhet, lyd/støy, gruvedrift, uhellsutslipp og forurensende komponenter.

 Oppgaver og delmål

-          Overvåke forurensingssituasjonen i norske kyst og havområde.
-          Økt kunnskap om konsekvensene av eksisterende og historiske utslipp på det marine miljø
-          Økt kunnskap om effekter og virkemåter av forurensende komponenter på det marine miljø
-          Økt kunnskap om konsekvenser og risiko ved seismiske undersøkelser, utbygginger og uhellsutslipp fra petroleumsvirksomhet og skipstrafikk
-          Gi råd til myndigheter og offentligheten om miljøkonsekvenser av industriell aktivitet og forurensing i våre kyst og havområder. Spesielt ift:
  Forvaltningsplanene  for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.
o   Våre spesielt verdifulle områder som Mørebankene og Lofoten - Vesterålen
Satsingsområder
Programmets aktivitet omfatter både forsknings- og rådgivingsprosjekter innen syv satsingsområder:
Overvåking av forurensingssituasjonen
-          Forurensing av tungmetaller i norske kyst og havområder. Gjennomføres årlig, med fokus (økt innsats) i ett havområde hvert år. Tett samarbeid med NIFES  om overvåking av matttrygghet. Deler av undersøkelsene inngår også som en del av tilførselsprogrammet og områdespesifikk overvåking i regi av Klif .  
-          Radioaktiv forurensing. Omfatter målinger av Technecium som kan spores til Sellafieldanlegget i Storbritannia, samt overvåking ved kjente potensielle kilder som vraket etter ubåte Komsomolets i Barentshavet. Gjennomføres i samarbeid med Strålevernet. Rapport fra 2010 her.
-          Forurensing knyttet til petroleumsvirksomhet (sk. Tilstandsovervåkning) der Havforskningsinstituttet utfører overvåkning av vannsøylen og fisken.
-          Være en aktiv høringsinnstans ved søknader om utslippstillatelser.
Risiko og konsekvenser av petroleumsvirksomhet
-          Utvikle bedre ogbiologisk forsvarlige modeller for populasjoner og larvedrift som sammen kan benyttet til å belyse de potensielle konsekvensene og risikoen forbundet med akutte oljeutslipp fra skipsfart og petroleumsvirksomhet. Spesielt relevant sett i lys av det enorme oljeutslippet som følge av utblåsningen av Deepwater Horizon ulykken i Mexicogulfen i 2010, og ikke minst i forhold til all offentlig debatt knyttet til åpning av nye områder for olje og gassvirksomhet
o   Et viktig satsingsområde der vi for tiden har tre store prosjekter med bred nasjonal   og internasjonal deltagelse.
o   Kobling resultatene fra disse prosjektene mot instituttets satsing på økosystemmodeller (eks. Atlantis)
-          Gi råd basert på den best tilgjengelige kunnskapen ifm. søknader om utbygginger, åpning av nye områder, konsesjons- og TFO-runder.
 
Miljøundersøkelser etter uhellsutslipp
-          Koordineringen av miljøundersøkelsene etter skipsforlis langs kysten
o   Havforskningsinstituttet  leder miljøundersøkelsene etter forlistene av M/S Full City i Langesund i 2009 og M/S Godafoss i Hvaler i 2011.
-          Kystverket leder alle aksjoner etter forlis og vil at Havforskningsinstituttet skal ha et fast ansvar som koordinator for miljøundersøkelsene ved slike aksjoner
Seismikk og støy
-          Øke kunnskapen om effekter på individ og populasjonsnivå av seismiske undersøkelser og støy i havet på marine organismer
o   Spesielt fokus på arter som ikke har blitt studert (fisk uten svømmeblære, plankton)
o   Effekt av lavfrekvent støy fra nye militære sonarer
-          Være en aktiv og seriøs høringsinnstans ifm søknader om seismiske undersøkelser.
Vindkraftubygging
-          Interessen for vindkraft har økt markert de siste årene, og Havforskningsinstituttet forventes å levere vurderinger av miljøkonsekvensene av foreslåtte utbygginger av vindkraftanlegg langs kysten og til havs.
Utslipp fra gruvedrift
-          Fremskaffe og oppdatere kunnskap om miljøeffekter knyttet til utslipp fra gruveindustri til sjø. Spesielt i forhold til:
o   Bruk av kjemikalier i opprenskingsprosessen (eks. bruk av flokkuleringsmidler)
o   Effekter av deponering av gruvemasser på det marine miljø
-          Gi råd om miljøkonsekvenser av gruveutslipp ifm. høringsrunder og til allmennheten. Se også temasider om utslipp fra gruver.
Effekter av forurensing på marine organismer
-          Øke kunnskapen om effekter og effektgrenser av ulike typer forurensing på marine organismer. Hovedfokus har vært og er på:
o   Effekter av produsert vann og andre kjemikalier brukt i petroleumsindustrien på det marine liv
- Nylig publiser vitenskapelig artikkel i det anerkjente tidsskriftet PlosOne som viser klare effekter av utslippene av produsert vann på Tampenfeltet i Nordsjøen på villfanget hyse i området
o   Effektgrenser av akutt oljeforurensing på ulike organismegrupper