Hopp til hovedteksten
Johan Hjort
Utskriftsvennlig versjon

Forskningsprogram økosystem og bestandsdynamikk

Det overordnede målet er å utvikle og anvende nye metoder og verktøy for å forstå og kvantifisere variabiliteten i marine økosystemer spesielt knyttet til dynamikken i fiskebestandene, og bidra til økosystemtilnærming.

Oppgaver/delmål:

 • Bedre forståelse og kvantifisering av dynamikken i økosystemet og fiskebestandene.
 • Utvikle ny metodikk for å forbedre mengdeberegning og økosystembasert rådgivning.
 • Kvantifisere lavere trofisk nivå sin betydning for rekruttering, vekst og vandring hos våre viktigste fiskebestander.
 • Bedre forståelsen av fiskerienes effekt på bestandene og resten av økosystemet.
 • Samarbeide for at kunnskap, kompetanse og resultater om økosystemenes dynamikk integreres og brukes innen forskning og rådgivning i andre prosjekt/programmer.

Programmets satsingsområder

Programmet har delt aktivitetene inn i fem satsingsområder:

Rådgivningsmetodikk

Programmet har hovedansvar for å ha oppdatert metodikk innen økosystembasert forvaltning. Det vil bli arbeidet en del med å se på hva slags metodikk som kan brukes for å svare opp utfordringene som havressursloven har gitt HI. Her er økosystembasert forvaltning og føre var prinsippet de førende prinsippene. Sentrale tema innen satsingsområdet er:

 • Forbedring av metodikk for å gi råd om bærekraftig høsting av datafattige bestander.
 • Generiske flerbestands rådgivningskonsept.
 • MPA’er som forvaltningsverktøy.
 • Dyreplankton: Mengdeestimering og vurdering av viktighet for bæreevne i økosystem.
 • Implementering av TASACS som nøkkelverktøy innen bestandsrådgivning.
 • Forbedring av rammeverket for helhetlig økosystembasert forvaltning.

Observasjonsmetodikk og dataflyt

Arbeidet er i stor grad knyttet til ny- og videreutvikling av mengdemålingsmetodikk, særlig knyttet mot pelagisk fisk og dyreplankton. I tillegg vil det bli startet opp et nytt prosjekt, Surveymetodikk for Økosystem, som vil fokusere på hvordan vi bør gjennomføre surveyaktiviteten vår med tanke på hvilke kurslinjer, samplingstetthet, og hvordan forskjellige feilkilder forplanter seg videre i assessment osv. Forskningsaktiviteten ved HI er hemmet av for dårlig infrastruktur med hensyn på operasjonalitet og tilgjengelighet for data. Programmet vil derfor være pådriver i å bedre denne situasjonen. Sentrale tema innen satsingsområdet er:

 • Forbedring av mengdemålingsprogramvare.
 • Mengdeestimering av pelagisk fisk vha. sonar.
 • Mengdeestimering av dyreplankton ved bruk av bredbåndsakustikk.
 • Integrert bruk av fjernmåling og akustikk for å studere mesoskala virvler til havs.

Økosystemstruktur og –prosesser

Oppdatert kunnskap om økosystemenes kunnskap og struktur er nøkkelen til å kunne drive økosystembasert forvaltning. Det vil derfor bli jobbet kontinuerlig med å opprettholde aktivitet som fokuserer på å utfordre vedtatte konvensjoner om hvordan økosystemene våre fungerer. Der er flere prosjekter som fokuserer på økosystemenes struktur og funksjon både i Barentshavet, Norskehavet og Antarktis. Men en stor del av kunnskapsoppbyggingen om de spesifikke økosystemenes struktur og virkemåte vil naturligvis ligge i de områdespesifikke rådgivningsprogrammene. Sentrale tema innen satsingsområdet er:

 • Økologiske prosesser i forskjellige havområde.
 • Estimering av naturlig dødelighet hos fiskebestander.
 • Økosystemmodellering.
 • Eksperimentelle studier av sansebiologi, atferd og fysiologi.
 • Fiskesystematikk.

Fiskeridata

Programmet har en rekke prosjekter som er knyttet til innsamling av fiskeridata fra referanseflåten, kystvakten og fiskemottak. Denne aktiviteten gir nøkkelinformasjon inn mot bestandsrådgivningen. I tillegg er der en god del aktivitet innen analyse av fiskeri og toktdata med samplingsusikkerhet. Dette arbeidet vil gi oss verktøy for å vurdere hvordan forskjellige datakilder påvirker usikkerheten i fangstmatrisene og bestandsanslag. Viktige tema innen satsingsområdet er:

 • Innsamling av fangstdata, innsatsdata og biologiske prøver fra referanseflåten, fiskemottak og kystvakten.
 • Tilrettelegging av sluttseddeldata fra Fiskeridirektoratet.
 • Analyse av fiskeri-og toktdata med sampling usikkerhet.
 • Estimering av omfang av bifangst.

Aldersbestemmelse

Dette satsingsområdet utgjør en beskjeden del av budsjettet, men fokuserer på en viktig del av aktiviteten ved HI knyttet til aldersbestemmelse av fisk. Alder er nøkkelinformasjon innen fiskerirådgivningen og der er behov for både utvikling av ny metodikk innen dette feltet og kontinuerlig opplæring og vedlikehold av kompetanse innen aldersbestemmelse. Sentrale tema innen satsingsområdet er:

 • Utvikling av automatiseringsmetodikk for alderslesning av otolitter.
 • Kompetanseutvikling og kvalitetssikring av alderslesning.