Hopp til hovedteksten
GMDannevig2007_Foto_OPaulsen.jpg
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Forskings- og rådgivingsprogram

Havforskingsinstituttet har ein organisasjon som er retta inn mot å gi gode og heilskaplege råd til forvaltinga. Forskings- og rådgivingsaktiviteten vert leia gjennom seks forskingsprogram der tre er knytt til havøkologi og tre til akvakultur og økologi. Fagleg aktivitet vert leia og finansiert gjennom desse programma og utført i faggruppene.

Programma er ansvarlege for forskings- og utviklingsaktiviteter (FoU) ved Havforskingsinstituttet og er bemanna med programleiar, prosjektøkonom og prosjektleiarar. Rapportering av FoU-aktivitetar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og innspel til statsbudsjettet skjer gjennom programma.

Programma vert årleg tildelt ressursar i tråd med eksisterande prosjektportefølje og strategiske og meir kortsiktige satsingar via tildelingsbrev frå NFD. Alle FoU-prosjekt vert tilordna eit program, og programma er ansvarlege for å henta inn ekstern finansiering

Prosjektidear vert genererte på alle nivå i organisasjonen, men bør tidleg forankrast i programma og utviklast vidare til prosjekt eller søknader til eksterne finansieringskjelder.

Forsking knytt til havøkologi (underlagt forskingsdirektør Karin Kroon Boxaspen):

  • Program Barentshavet og Polhavet - Maria Fossheim
  • Program Norskehavet - Katja Enberg
  • Program Nordsjøen - Henning Wehde

Forsking knytt til akvakultur og økologi (underlagt forskingsdirektør Karin Kroon Boxaspen):

  • Program Akvakultur - Terje Svåsand
  • Program Kystøkosystemer - Jan Atle Knutsen
  • Program Marine prosesser og menneskeeig påverknad - Frode Vikebø