Hopp til hovedteksten
AntarktisForskning.jpg

Forskning

Havforskningsinstituttets hovedaktiviteter er overvåkning, forskning og rådgivning. Fartøyer, laboratorier og stasjoner benyttes til å samle inn data, som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd.

Forskningsvirksomheten foregår i tverrfaglige forskningsgrupper som leverer resultater til instituttets forsknings- og rådgivningsprogram.

Forsknings- og rådgivingsprogrammene leverer råd til myndigheter, næring og samfunn, men identifiserer også nye problemstillinger som løses i forskningsgruppene.

Den tette sammenhengen mellom datainnsamling, forskning og rådgiving gir gode muligheter for å nå målet om enda bedre overvåking, ny kunnskap gjennom forskning og helhetlige, økosystembaserte råd.

Forskingsdata

Havforskingsinstituttet samler kontinuerleg inn store datamengder frå alle norske havområde. Data vert samla inn ved hjelp av fartøy, observasjonsbøyar, manuelle målingar, glidarar med meir.

Faggruppa Norsk marint datasenter (NMD) er oppretta for å vere eit nasjonalt datasenter for handtering av marine miljø- og fiskedata, og for framstilling av dataprodukt. Gruppas hovudoppgåver er å samle, kvalitetssikre og lagre alle marine miljø- og fiskedata samt gjere dataa tilgjengelege for forsking.

Forskningsdata

Tokt

Havforskningsinstituttet har en omfattende toktvirksomhet.
Mer om toktene våre.

Kjemilaboratoriet

Havforskningsinstituttet har flere kjemisk-analytiske avdelinger.
Les mer om Kjemilaboratoriet

Marbank

Marbank er en nasjonal marin biobank med hovedfokus på bunnlevende makro- og mikroorganismer samt bakterier og sopp (Fungi). I tillegg koordinerer Marbank de marine samlingene i Norge.
Les mer om Marbank

Hjortsenteret

De tunge, marine forskningsmiljøene i Bergen har samlet seg et nettverk (”cluster”) som skal jobbe med hvordan økosystemene i havet fungerer og blir påvirket av menneskelig aktivitet. Målet er å bli helt i fronten internasjonalt innenfor forståelsen av verdenshavenes økosystemer. Les mer på Hjortsenteret sine sider

De siste artiklene i BRAGE IMR

Instituttets 20 siste open access-artikler

I Brage IMR registreres alle Havforskningsinstituttets artikler som ikke er rettighetsbelagt av forlag.  Man kan søke eller bla i instituttets samlede open access produksjon, inkludert serier/rapporter av faglig karakter

Utviklingssamarbeid

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid dekker bistandsrettet aktivitet for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet og er ett av sju fagsentre for miljøbistand finansiert av Norad.

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid