Ship

Sildekalkulator

Med den nye sildekalkulatoren kan fiskarar og andre interesserte enkelt rekna seg fram til bestandsstørrelse og totalfangst dei komande fem åra. Brukaren gjer eigne føresetnader om rekruttering og legg ønskt verdi inn i kalkulatoren. Kalkulatoren reknar så raskt ut korleis dette rekrutteringsnivået påverkar gytebestanden og fangstane dei neste fem åra.

Inngangsdata brukt av ICES

Dei dataene som er brukte av ICES til å lage korttidsprognosen er gjevne i tabellen nedanfor. Gå gjerne inn på www.ices.dk og les meir

AlderBestandNaturleg dødeligheitModningVekt i bestandFiskemønsterVekt i fangstVekt i framtidig bestand
0 79000.0 0.9 0.0 0.001 0.0 0.0 0.001
1 2297.0 0.9 0.0 0.01 0.015 0.035 0.01
2 3195.0 0.9 0.0 0.044 0.033 0.11 0.044
3 494.0 0.15 0.0 0.138 0.054 0.196 0.138
4 2422.0 0.15 0.4 0.204 0.06 0.249 0.204
5 720.0 0.15 0.8 0.267 0.099 0.278 0.267
6 725.0 0.15 1.0 0.305 0.145 0.296 0.305
7 1837.0 0.15 1.0 0.309 0.191 0.319 0.309
8 1316.0 0.15 1.0 0.32 0.226 0.333 0.32
9 4791.0 0.15 1.0 0.328 0.324 0.347 0.328
10 1611.0 0.15 1.0 0.346 0.349 0.36 0.346
11 2257.0 0.15 1.0 0.35 0.491 0.37 0.35
12 40.0 0.15 1.0 0.39 0.482 0.388 0.39
13 40.0 0.15 1.0 0.377 0.259 0.385 0.377
14 210.0 0.15 1.0 0.389 0.333 0.387 0.389
15 1050.0 0.15 1.0 0.393 0.333 0.41 0.393

Tidlegare rekruttering

I tabellen til høgre er rekrutteringa frå ICES-assessmentet gjeven som 0 år gammal sild dei siste år. Bruk dette som haldepunkt for å setje framtidig rekruttering.

Uvisse i assessmentet

Denne framskrivinga av bestanden kan vere ulik den utviklinga som ICES etter kvart vil kome til å estimere. Det kjem av at føsetnadene om vekt ved alder etc. kan endre seg, men også fordi det er uvisse i sjølve assessmentet på grunn av måleuvisse og uvisse knytt til førsetnader i assessmentet, slik at seinare assessment vil endre vår meining om bestandsstorleiken i 2013, som vi no bruker som utgangsbestand.

Haustingsregel

Under framskrivinga er det brukt den vedtekne haustingsregelen, som seier at ein skal minke fiskedødeligheten når gytebestanden vert mindre enn 5 millionar tonn, sjå figuren nedanfor. Dette kan skje i den framskrivingsperioden vi ser på her. Haustingsregel


 

Kontaktpersoner

Tidligare rekruttering

ÅrRekruttering (millionar individ)
20125649
201119336
20107966
200947926
200816972
200724334
200670164
200562009
2004289718
2003165960
2002375973
200134675
200057601
1999170765
1998253704
199733618
199658595
199519595
199438788
1993113296
1992368141
1991309141
1990109326
198971645
198826078