Hopp til hovedteksten
Torskelarve2_TerjeVDMeeren.jpg
Foto: TerjeVDMeeren
Utskriftsvennlig versjon

Reproduksjon og utviklingsbiologi

Reproduksjonsbiologi omfatter hvordan kjønnscellene blir dannet og utvikles fram mot ferdig egg, sperm og befruktning. Vi studerer hvordan ulike indre (eks: ernæringsstatus) og ytre faktorer (eks: klimaendringer og forurensing) virker inn på reproduksjon hos fisk, hvilken betydning dette har for bl.a. rekruttering hos ville fiskebestander, samt normalutvikling og fiskevelferd i oppdrett.

Reproduksjon og vekst

Gruppen jobber med problemstillinger knyttet til reproduksjon og rekruttering hos viktige fiskearter som torsk, sild og makrell i de norske havområdene og på kysten, samt grunnleggende studier av reproduksjon, normalutvikling og velferd i viktige oppdrettsarter som laks, regnbueørret, torsk og kveite med fokus på miljøkrav og miljøtoleranse.Studiene omfatter også effektstudier av miljøforurensing og klimaendringer, med spesiell fokus på reproduksjons- og utviklingsforstyrrelser.

 Målet med forskningen er å legge kunnskapsgrunnlag innen reproduksjonsbiologiske problemstillinger for bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser, marint miljø og akvakultur, samt god fiskevelferd i oppdrett. Gruppen bidrar med rådgiving innen akvakultur og fiskevelferd, samt reproduksjons- og rekrutteringsbiologi hos viktige fiskearter i norske havområder.

Gruppen jobber hovedsakelig med eksperimentelle undersøkelser på stasjonene i Austevoll, Bergen, Parisvannet og Matre, der en bruker en rekke morfologiske, fysiologiske, kjemiske og molekylære teknikker for å kartlegge biologiske effekter av ulike miljøfaktorer som temperatur, saltholdighet, lys, vannstrøm, fôrsammensetning og forurensingskomponenter. Vi har spesiell fokus på studier av prosesser knyttet til kjønnscelleutvikling og tidlig utvikling av skjellettsystemet i fisk. Disse to systemene er ofte spesielt sårbare for miljøforstyrrelser, og kan ha stor betydning for fiskevelferd.

Innen kjønnsmodning studerer vi spesielt hvordan ytre og indre faktor virker inn på kjønnsdannelse, alder og størrelse ved pubertet, gjentatte modninger koblet til vekst og kondisjon, samt fekunditet (eggantall), modningstid i sesongen og kvalitet på egg og melke. Dette blir koblet til utvikling og evt. utviklingsforstyrrelser hos avkommet. Eggproduksjon blir studert både på individ (eksperimentelt) og bestandsnivå (i felt). Vi arbeider også med steril fisk og det grunnleggende kunnskapsgrunnlaget for nye sterilitetsmodeller.

Vi bruker bl.a. røntgenundersøkelser av bein, histologiske undersøkelser av gonader, morfologiske undersøkelse av egg og yngel, billedanalyse, hormonanalyser, og studier av hvordan ulike gen blir uttrykt i relasjon til reproduksjon og utvikling. Vi har utviklet og bruker en rekke molekylære metoder i laks og torsk, bl.a. cDNA mikromatriser og kvantitativ PCR som en del av kartleggingsarbeidet på torskens genom.

Kunnskap som er etablert på fiskearter i norske havområder og i norsk oppdrett blir også brukt som basis for lignende studier på villfisk (som taggmakrell) og oppdrettsfisk (som cobia) i utviklingsland i forbindelse med studentprosjekter.

Vi har tett samarbeid med andre faggrupper på Havforskningsinstituttet som; Fiskevelferd, Helse, Populasjonsgenetikk og økologi, Tidlige livsstadier og Marin miljøkvalitet. Gruppen har tett samarbeid med flere universiteter og høyskoler for veiledning og praktisk gjennomføring av MSc og PhD oppgave.

En god del av forskningen inngår i større EU finansierte prosjekter (eks: LIFECYCLE) sammen med andre Europeiske forskningsinstitusjoner, samt forskningsinstitusjoner fra Nord-Amerika.