Hopp til hovedteksten
Hummerkamp.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Populasjonsgenetikk

Forskningsgruppen arbeider med struktur og funksjon til arvestoff i marine arter, og bruker genetiske metoder for å studere økologiske prosesser. Andre oppgaver er genetisk karakterisering av ville bestander og arter i oppdrett (inkl. metoder for å spore rømt fisk), atferd, spredning og overleving hos rømte havbruksorganismer og evolusjonære effekter av fiske.

Kompetansen er organisert i fire dedikerte fagteam:

Team Genom arbeider med funksjonell karakterisering av gener og studier av genomisk struktur i torsk (Gadus morhua) og lakselus (Lepeophtheirus salmonis), og har startet arbeid med molekylær identifikasjon og kvantifikasjon av dyreplankton:

Lakselus - studere fordøyelse og eggproduksjon og hvordan disse prosessene er integrert og regulert.
Legge grunnlaget for vaksineutvikling mot lakselus.
Etablere mikromatriseteknologi.
Etablere RNAi til gene silencing i lakselus.
Etablere transgen teknologi i funksjonelle studier hos lakselus.
Bygge opp ressurser og etablere metoder til funksjonell genomforskning for torsk.

Teamleder: Rasmus Skern Mauritzen 

Lakselus

Team Populasjonsgenetikk arbeider med bruk og utvikling av genetiske metoder for å studere økologiske prosesser, genetisk karakterisering av ville bestander og arter i oppdrett, inkl. metoder for å spore rømt fisk:

Bruke genetiske metoder for identifisering av arter og populasjoner.
Utvikle genetiske databaser over viktige arter Norge har forvaltningsansvar for.
Videreutvikle og anvende genetisk verktøy for å kunne spore rømt oppdrettsfisk tilbake til merd.
Kartlegge genetisk variasjon og slektskap i stamfiskbestandene, og å kunne produsere genetisk definerte forsøksgrupper.

Teamleder: Kevin Glover

Prøvetaking av torskefinner

Team Økologi arbeider i nært samarbeid med team Populasjonsgenetikk for å studere økologiske prosesser og miljøeffekter av oppdrett:

Kartlegge mengde, utbredelse og adferd til rømte havbruksorganismer.
Undersøke populasjonsregulerende effekter av havbruk på ville bestander; herunder studier av effekten av lakselus på overlevelsen til vill fisk
Studere interaksjoner mellom villfisk og rømt oppdrettsfisk.

Teamleder: Ove Skilbrei

Illfoto mann med laks

Team Evolusjonære effekter av fisket arbeider med fundamentale og praktiske spørsmål innen marin og fiskeribiologi med fokus på evolusjonære konsekvensar av fiske:

Kartlegge forandringer i livshistorietrekk i høstete populasjoner over tid, og evaluere om evolusjon med fisket som drivekraft er viktig i forandringene.
Utvikle statistiske og modelleringsverktøy for å granske fiskets evolusjonære effekter
Arbeidet gjøres i nært samarbeid med Faggruppe ”Evolusjonær fiskeriøkologi (EvoFish) ved Universitetet i Bergen.

Teamleder: Mikko Heino

TeamFFE