Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Forskningsteam

For å løse gruppens ansvarsområder er aktiviteten delt inn i 8 tematiske team:

Operasjonell oseanografi

Teamet skal drive frem utviklingen på operasjonell overvåkning av våre havområder (både observasjoner og modeller), gi status på klimatiske forhold i våre havområder og utrede beredskapsbehov for faggruppen. Under dette ligger drift av overvåkningsfasiliteter som  faste stasjoner, ferry-bokser, termograftjenensten, bøyer, tokt (snitt og områdedekning), dataløypa fra fasilitet via databaser til nett, samt verktøy for å få dette til. Videre også arbeide for operasjonalisering av modellprodukter

Fysisk modellering

Fysisk modellering brukes til dynamisk å beregne sirkulasjon og vannmasser i havet. Modellene brukes i fysiske studier av havklima og for å øke forståelsen av prosesser i havet. Utover dette har slike modeller anvendelser som transport av fiskelarver, plankton, forurensning og sykdomssmitte. De danner og grunnlag for av marine økosystem.

Teamet for fysisk modellering har følgende hovedoppgaver:

 • Vurdere, opparbeide, vedlikeholde og drifte modellsystem for fysisk modellering, inkludert for- og etterprosessering.
 • Opparbeide og vedlikeholde modellarkiv av utviklingen av strøm, temperatur og saltholdighet over en lengre periode fram til i år.
 • Validere modellresultatene
 • Gjøre resultatene tilgjengelig for brukere, både internt og eksternt.

Vi bruker en åpen tilgjengelig havmodell, Regional Ocean Model System (ROMS). Teamet er bl.a. ansvarlig for kystmodellen Norkyst-800m ved Havforskningsinstituttet 

Fysisk-biologisk modellering

Teamet har ansvar for fysisk-biologisk koblede modeller i gruppen og skal jobbe med drift, utvikling og anvendelse av disse. Til denne gruppen modeller hører i første omgang spredningsmodeller og økosystemmodeller. De viktigste aktivitetene innen dette området er spredning av lakselus og patogener, drift og spredning av fiskelarver, samt utvikling av økosystemmodellen NORWECOM.E2E. I tillegg skal teamet se på mulighet for å trekke inn faggruppens øvrige kompetanse på fysisk-biologiske koblinger, og se på potensialet for å koble dette inn i sine modeller. Sentralt i arbeidet står utviklingen av NORWECOM.E2E til en felles plattform for all fysisk-biologisk modellering ved å integrere de ulike modellene, og å samordne alle prosjekter innen fysisk-biologisk modellering ved gruppen for å ta ut mest mulig synergi. Gjennom et eget gruppeprosjekt som bidrar med ressurser for en målrettet utvikling av aktivitetene innen fysisk-biologisk modellering, har teamet ansvaret for metodeutvikling.

Biofysisk team har behov for et nært samarbeid med de andre teamene ved gruppen. De viktigste er (ikke uttømmende eller i prioritert rekkefølge):

 • Fysisk modellering: drivkrefter for de biofysiske modellene
 • Dataprodukter: bruk av modellene i årlige statusrapporter
 • Dataanalyse: modellvalidering

I tillegg har man i dag også et samarbeid med kjemisk oseanografi (modellering av havforsuring) og operasjonell oseanografi.

Instrumentering

Teamet skal være oppdatert på utvikling innen feltinstrumentering, og drive visjonær og innovativ tenkning og utvikling innen dette. Dette er teamet som skal tenke lengst frem, og gi innspill til bla teamet på operasjonell oseanografi på hva som bør implementeres i overvåkningen fremover. Gruppa skal også drive med eksperimentell testing av nytt oseanografisk utstyr.

Kjemisk oseanografi

Teamet har ansvar for samordning og utvikling innen havforsuring, karbonsyklus og næringssalter. 

Klimaeffekter

 

Dataprodukter

Dette teamet skal stå for den utadrettede virksomheten for faggruppen.  Teamet har ansvar for å utvikle hvordan våre data og resultater skal videreformidles internt på HI, mot forskere utenfor HI, og mot allmennheten. Under dette ligger:

 • De sider ved imr.no som er faggruppens ”ansvar”
 • Standardisere figurer og tabeller som skal leveres til rapporter og portaler
 • Være bindeleddet mellom faggruppen og info
 • Hvordan våre modelldata best kan visualiseres og gjøres tilgjengelig på web
 • Bidrag fra gruppen ved for eksempel forskningsdager og andre allmennaktiviteter
 • Motivere til kronikker i aviser
 • Følge opp gruppens publisering (vedlikeholde gruppens wiki-side)
 • Ta egne initiativ innen disse feltene, og gjerne tenke ukonvensjonelt

Dataanalyse

Overordnet målsetting for dette teamet er å:

 • Utvikle metodikk for tilrettelegging av datasett for evaluering av modeller, med mer
 • Opprettholde og øke kompetanse innen relevante statistiske metoder
 • Evaluere og implementere nye statistiske metoder for bruk i gruppen

Prioritert oppgave.

Evaluere metoder for, og generere griddet hydrografiske data sett til bruk i forskning, med fokus på våre åpne havområder og sokkelhav.

Oseanografisk databehandling