Hopp til hovedteksten
Velferdsmåler i oppdr.anlegg
Utskriftsvennlig versjon

Dyrevelferd

Spisskompetanse på miljøkrav for god dyrevelferd i akvatisk produksjon.
Skape grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom miljøet og artens evner til å meste oppdrettssituasjonen.
Utvikle metoder og indikatorer som kan dokumentere velferdsstatus.
Utvikle teknologi som sikrer velferd og effektiv akvatisk produksjon.
Være en internasjonalt anerkjent forskningspartner og en sentral rådgiver for oppdrettsnæring og forvaltning.

Dyrevelferd er et begrep med både etiske og naturvitenskaplige dimensjoner, som ikke har en entydig definisjon. En naturvitenskaplig definisjon på dyrevelferd er: Dyrets fysiologiske, atferdsmessige, kognitive og emosjonelle mestring av dets fysiokjemiske og sosiale livsmiljø, inkl. dyrets subjektive opplevelse av tilstanden.

Havforskningsinstituttet skal være fiskerimyndighetenes kompetansesenter på dyrevelferd i fiskeri- og havbruksnæringen. Faggruppen Dyrevelferd vil ha en sentral rolle i kunnskapsoppbygging og metodeutvikling innenfor dette området.

Faglige ansvarsområder er:

 • Teoretisk fundament for fagområdet dyrevelferd hos akvatiske organismer
   
 • Stress og stressorer
  • Akutt og kronisk stress, effekter, toleransegrenser, -områder
  • Atferdsmessige og fysiologiske stressresponser og kontrollmekanismer
  • Måling og modellering av atferdsmessige og fysiologiske responser og kostnader relatert til endringer i miljøet
    
 • Mestring og mestringsstiler
  • Atferdsmessige kontrollmekanismer, inkl. læring og kognitive evner
  • Individuell variasjon: atferdsmessige, fysiologiske og nevrobiologiske mekanismer
  • Effekter av oppvekstmiljø og genetikk på utvikling og mestring
  • Naturlige atferdsbehov
    
 • Velferdsovervåking i fiskeri- og havbruksnæringen
  • Fysisk og sosialt miljø
  • Menneskepåført stress og stressorer
  • Atferd og fysiologi
  • Operasjonelle velferdsindikatorer (positive og negative)
  • Overvåkingsmetoder og teknologi med tilhørende ekspertsystemer
  • Evaluering av ny teknologi og alternative prosedyrer

Samhandling med andre grupper

Faggruppe Sykdom og smittespredning

 • sammenhenger mellom stressnivå og helse/sykdom
 • effekter av kronisk og akutt stress på immunkompetanse og immunrespons
 • effekter av parasitter og infeksjoner på atferd og velferd
 • effekter av vaksinasjon på atferd og velferd (gjelder også Vekst og reproduksjon)

Faggruppene Marin genomforskning og Populasjonsgenetikk

 • molekyleærbiologiske metoder for validering av stress og andre fysiologiske responser
 • molekylærbiologiske metoder for identifikasjon av individer med ulike egenskaper
 • domestisering – velferdsmessige konsekvenser
 • genetisk bakgrunn for atferd og mestringsstiler hos oppdrettsfisk

Faggruppe Reproduksjon og utviklingsbiologi

 • effekter av miljøstress på normalutvikling og vekst
 • atferds- og velferdsmessige konsekvenser av tidlig kjønnsmodning
 • atferd- og velferdsmessige konsekvenser ved bruk av kunstig lys
 • sammenhenger mellom fiskevelferd/stress/mestringsnivå og vekst/utvikling
 • sammenhenger mellom læring, motivasjon, vekst og velferd

Faggruppe

 • effekter av oppvekstmiljø i tidlige livsstadier på mestring, vekst og utvikling

Faggruppe Fangst

 • dyrevelferd i fiskeri og fangsbasert akvakultur

Annet samarbeid på tvers av grupper

 • økofysiolgisk modellering og modellering av atferd i store grupper

 

Ansatte

Dyrevelferd