Vivian Husa

Telephone: 91538429
Department: Bentiske ressurser

Arbeider med

Effekter av utslipp fra matfiskanlegg

Jeg arbeider med forskning, rådgiving og risikovurdering av utslipp fra norske matfiskanlegg, og da med hovedfokus på utslipp av næringssalter og effekter på grunne habitat som tareskog og fjøresamfunn.

Fremmede marine arter

Jeg arbeider med spredningsveier, risikovurdering og kartlegging  av fremmede marine arter.

Curriculum Vitae

Academic degrees:
2003. Cand. Scient. Title of thesis: ‘Dasysiphonia’ en introdusert rødalge i Norge; utbredelse langs kysten av Sørvest Norge, habitat og sesongvariasjoner. University of Bergen (in Norwegian).

2008. PhD. Title of thesis: University of Bergen. An exotic red alga in the family Dasyaceae on European coasts. Distribution, reproduction, dispersal and possible impact on native species richness. University of Bergen.

Committee work:
ICES, 2012-2013: Working group on Environmental interactions of Mariculture (WGEIM)
National scientific board: Eutrophication in Norwegian coastal waters. FKD. 2011
National scientific board for risk evaluation of introduced marine species. Artsdatabanken 2011-2012. National scientific committee for marine red list species. Artsdatabanken 2009-2014.
Committee for development of action plans for introduced species. Rogaland Fylkeskommune. 2010.
Expert group 2012. Assessment of benthic impact from fisheries and aquaculture. FKD.

Publications (peer-reviewed papers):

Husa, V. Sjøtun, K. Lein, T. E. 2004. Heterosiphonia japonica; Geographical distribution and abundance in four different habitats of at the Norwegian coast. Sarsia 89: 211-217.

Husa, V. Sjøtun, K. 2006. Vegetative reproduction in Heterosiphonia japonica, an introduced red alga at the Norwegian coast. Botanica Marina 49: 191-199

Husa, V. Sjøtun, K. Brattenborg, N. Lein, TE. (2008) Changes of macroalgal biodiversity in sublittoral sites in southwest Norway: impact of an introduced species or higher temperature? Marine Biology Research 4: 414-428

Sjøtun K, Husa, V. Pêna, V. (2008). Present distribution and possible vectors of introductions of the alga Heterosiphonia japonica (Ceramiales, Rhodophyta) in Europe. Aquatic invasions 3:377-394.

Rueness J, Heggøy E, Husa V, Sjøtun K. 2007. First report on the Japanese red alga Antithamnion nipponicum (Ceramiales, Rhodophyta) in Norway, an invasive species new to northern Europe. Aquatic invasions 4: 431-434.

Husa V, Steen H, Sjøtun K. (2014). Historical changes in macroalgal communities in Hardangerfjorden (Norway). Marine Biology Research 3: 226-240.

Husa V, Kutti T, Ervik A, Sjøtun K, Hansen PK, Aure J. (2014). Regional impact from finfish farming in an intensive production area (Hardangerfjorden, Norway). Marine Biology Research 3: 241-252.

Skaala, Sjøtun K, Dahl, Husa V, Bjørge A. (2014). Interactions between salmon farming and the ecosystem; Lessons from the Hardangerfjord. Editorial, Marine Biology Research 3: 199-202.

Tanniou A, Vandanjon L, Incera M, Serrano Leon E, Husa V, Le Grand J, Nicolas J-L , Poupart N, Engelen A, Walsh R, Guerard F, Bourgougnon N, Stiger-Pouvreau V. (2013). Assessment of the spatial variability of phenolic contents and associated bioactivities of Sargassum muticum along a latitudinal gradient. Journal of Applied Phycology.

Non peer reviewed publications: (2010-2014)

Husa V. Agnalt A-L. Fremmede marine arter i nordområdene våre. Havforskningsrapporten 2014.

Husa V, Strohmeier T, Bannister R. 2013. Kulturlandskap under vatn. Havforskningsrapporten 2013.

Torrissen O, Andersen S, Taranger GL, Jelmert A, Strand HK, Husa V, Hvingel C, Bjørge A. 2012. Havet som matkilde og lager for CO2. Havforskningsrapporten 2012.

Fredriksen S, Husa V, Skjoldal HR, Sjøtun K, Christie H, Dale T, Olsen Y. 2012. Ingen regional overgjødsling på Vestlandet. Havforskningsrapporten.

Kupka Hansen P, Husa V, Bannister R. 2012. Fiskeoppdrett påvirker hardbunn. Havforskningsrapporten.

Husa V, Skogen M, Eknes M, Aure J, Ervik A, Kupka Hansen P. 2010. Oppdrett og utslipp av næringssalter. Havforskningsrapporten 2010.

Selected reports:
Husa V, Agnalt A-L, Svensen R, Rokkan Iversen K, Steen H, Jelmert A, Farestvedt E, Peter-sen H. 2013. Kartlegging av fremmede marine arter i indre og ytre Oslofjord. Utredning for DN 4-2013. Direktoratet for naturforvaltning.

Buhl-Mortensen L, Aglen A, Breen M, Buhl-Mortensen P, Ervik A, Husa V, Løkkeborg S, Røttingen I, Hagen Stockhausen H. 2013. Effekter av fiskeri og havbruk på bunn og bunnfauna: oppfølging og forslag til tiltak. Fisken og Havet Nr. 2/2013.

Husa V, Heggøy E, Sjøtun K, Agnalt A-L, Johansen P-O, Glenner H, Hatlen K. 2012. Kartlegging av fremmede marine arter i Hordaland. Utredning for DN 2-2012. Direktoratet for naturforvaltning.

Husa V, Heggøy E, Agnalt A-L, Sjøtun K, Svensen R, Rokkan Iversen K, Alvestad T. 2012. Kartlegging av fremmede marine arter i Rogaland. Utredning for DN 3-2012. Direktoratet for naturforvaltning.

Fredriksen S, Husa V, Skjoldal HR, Sjøtun K, Christie H, Dale T, Olsen Y. 2012. Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden. Report, Ministry of Fisheries and Coastal affairs.

Hansen PK, Bannister R, Husa V. 2011. Utslipp fra matfiskanlegg - Effekter på dype og grunne hardbunnslokaliteter. Rapport fra Havforskningen Nr. 21. 2011.

Prosjekter

Is this your profile? Edit your profile (login)