Ann-Lisbeth Agnalt

Telephone: 48867521
Department: Bentiske ressurser

Arbeider med

• Havbeite/bestandsøkning av Europeisk hummer med vekt på økologiske
interaksjoner/ effekter og  bæreevne.
• Reproduksjon, vekst, vandring og atferd hos krepsdyr.
• Introduksjon av nye arter, med hovedvekt på krepsdyr. Kombinerer genetikk og biologi
for å avklare opprinnelse, variasjon og tilpasning (jfr. plastisitet) avgjørende for
etablering og mulig videre utbredelse.
• Reproduksjonsstudier med lokale stammer av torsk, i tilknytning til CodBioBank.

Curriculum Vitae

•  1996- Forsker ved Havforskningsinstituttet, fagruppen bunnhabitater og skalldyr.
Forskningsaktivitetene inkludere ulike aspekter av generell biologi som
reproduksjon, vekst, vandring, atferd og forvalting tilknyttet arter som Europeisk
hummer (Homarus gammarus), amerikansk hummer (Homarus americanus),
snøkrabbe (Chionoecetes opilio). Et viktig forskningsfelt er også økologiske
konsekvenser/interaksjoner tilknyttet utsettinger jfr havbeite med hummer. Er også
involvert i reproduksjonsstuder med lokale torskestammer i forbindelse CodBioBank
prosjektet.
• 1994-1995 Associate Professional Expert for Food and Agriculture Organization of the United Nations, Swakopmund, Namibia. Ansatt i prosjektet  “Institutional support in fisheries
management, policy and planning” in Namibia med Dr. Les Clark som prosjektleder. Arbeidet ved
The Ministry of Fisheries Resources iSwakopmund. Arbeidetsoppgavene omfattet innsamling og
bearbeiding av aldersdata av en av de viktigste pelagiske fiskeriressursene, Southern African
pilchard (Sardinops ocellatus), for å styrke bestandsestimeringen.
• 1992 - 1994 Associate Professional Expert for Food and Agriculture Organization of the United
Nations, Rome, Italy. Arbeidet ved hovedkontoret i Roma Italia, ved Marine Resources Division.
Ansvarlig for forberedelse og ferdigstillelse av publikasjoner for “Species Identification and Data<
Programme” ledet av Dr. Kent Carpenter. This included compiling information on taxonomy,general
biology as well as ecology of various marine resources as shellfish, crustaceans, fish and marine
mammals.
• 1989 - 1992 Universitetstipendiat ved Instiuttt for fiskeri og marinbiologi ved Universitetet i Bergen.
I tillegg til doktorprogrammet var jeg ansvarlig for ulike undervisningskurs for hovedfagsstudenter,
både norske og utenlandske (NORAD diploma course).

Publikasjoner
Agnalt, A.-L., E. Farestveit, K. Gundersen, K.E. Jørstad and T.S. Kristiansen. 2009. Population
characteristics of the world’s northernmost stocks of European lobster (Homarus gammarus)
in Tysfjord and Nordfolda, northern Norway. New Zealand Journal of Marine and Freshwater
Research 2009, 43: 47-57.
Alvsvåg J., A.-L. Agnalt & K.E. Jørstad. 2009. Evidence for a permanent establishment of the snow
crab (Chionoecetes opilio) in the Barents Sea. Biological Invasions (2009), 11: 587-595.
Jørstad, K.E., T.S. Kristiansen, P.A. Prodohl, M. Hughes, E. Farestveit, J.B. Taggart, A.-L. Agnalt & A.
Ferguson. 2009. Survival of laboratory-reared juvenile European lobster (Homarus gammarus)
from three brood sourced in southwestern Norway. New Zealand Journal of Marine and
Freshwater Research 2009, 43: 59-68..
Agnalt, A.-L. 2008. Stock enhancement of European lobster (Homarus gammarus) in Norway;
Comparisons of reproduction, growth and movement between wild and cultured lobster. Dr.
scient. Thesis, Department of Biology, University of Bergen, Norway.
Agnalt, A.-L. 2008. Do cultured females produce as many eggs as wild females? A fecundity study of
European lobster (Homarus gammarus) distributed off southwestern Norway, after stock
enhancement. ICES Journal of Marine Science, 65: 164-170.
Stenevik, E.K., S. Sundby, A.-L. Agnalt. 2008. Short communication Buoyancy and vertical distribution
of Norwegian coastal cod (Gadus morhua) eggs from different areas along the coast. ICES
Journal of Marine Science, 65: 1198-1202.
Agnalt, A..-L., T.S. Kristiansen, K.E. Jørstad. 2007. Growth, reproduction cycle, and movement of
berried European lobster (Homarus gammarus L.), in a local stock off southwestern Norway.
ICES J. Mar. Sci.64: 288-297.
Jørstad, K.E., Prodohl, P.A., A.-L. Agnalt, M. Hughes, E. Farsteveit and A. Ferguson. 2007.
Comparison of genetic and morphological methods to detect the presence of American
lobsters, Homarus americanus H.Milne Edwards, 1837 (Astacidea: Nepropidae) in Norwegian
waters. Hydrobiologia, 590: 103-114.
Otterå, H., A.-L. Agnalt, K.E. Jørstad. 2006. Differences in spawning time of captive Atlantic cod from
four regions in Norway, kept under identical conditions. ICES Journal of Marine Science, 63:
216-223.
Jørstad, K.E., P.A. Prodöhl, T.S. Kristiansen, M. Hughes, E. Farestveit, J.B. Taggart, Ann-L. Agnalt, A.
Ferguson. 2005. Communal larval rearing of European lobster (Homarus gammarus): Family
identification by microsatellite DNA profiling and offspring fitness comparisons. Aquaculture,
247: 275-285.
Agnalt, A.-L., Jørstad, K.E., Kristiansen, T., Nøstvold, E., Farestveit, E., Næss, H., Paulsen, O.I, and
Svåsand, T. 2004. Enhancing the European lobster (Homarus gammarus) stock at Kvitsøy
Islands; Perspectives of rebuilding Norwegian stocks, In Stock Enhancement and Sea
Ranching. Developments, pitfalls and opportunities. Edited by K M. Leber., S. Kitada, H.L.
Blankenship and T. Svåsand. Blackwell Publishing Ltd, Oxford. pp. 415-426.
Jørstad K.E, P.A. Prodöhl, A.-L. Agnalt, M. Hughes, A.P. Apostolidis, A. Triantafyllidis, E. Farestveit,
T.S. Kristiansen, J. Mercer and T. Svåsand. 2004. Sub-arctic populations of European lobster,
Homarus gammarus,in northern Norway. Environmental Biology of Fishes 69: 223-231.
Svåsand, T., A.-L. Agnalt, J. Borthen, T. Heggberget & O.T. Skilbrei. 2004. An integrated development
programme for marine stocking: the Norwegian example, p. 19-72. In D.M. Bartley & K.M.
Leber (eds). Marine Ranching. FAO Fisheries Technical Paper. 429. 213 pp.
Jørstad, K.E., Farestveit, E., Rudra, H., Agnalt, A-L. & Olsen, S. 2002. Studies on red king crab
(Paralithodes camchaticus) introduces to the Barents Sea, p. 425-438. In: A.J. Paul, E.G. Dawe,
R. Elner, G.S. Jamieson, G.H. Kruse, R.S. Otto, B. Sainte-Marie, T. C. Shirley & D. Woodby
(eds.), Crabs in Cold Water Regions: Biology, Management and Economics. University of Alaska
Sea Grant, AK-SG-02-01, Fairbanks. 876 pp.
Jørstad, K.E., Nøstvold, E., Kristiansen, T. & Agnalt, A-L. 2001. High survival and growth of European
lobster juveniles (Homarus gammarus), reared communally with natural bottom substrate.
Marine and Freshwater Research, 52: 1431-1438.
Agnalt, A.-L., G. van der Meeren, K.E. Jørstad, E. Nøstvoll,H Næss, E. Farestveit, Svåsand, E. Korsøen
& L. Ydstebø. 1999. Stock enhancement of European lobster (Homarus gammarus): A large
scale experiment off south-western Norway (Kvitsøy), p. 401-419. In B. Howell, E. Moksness & T. Svåsand, eds. Stock Enhancement and Sea Ranching. Oxford, Fishing News Books, Blackwell
Science. 606 pp.
Borthen, J., Agnalt, A.-L. & van der Meeren, G.I. 1999. A bio-economical evaluation of a stock
-enhancement project of European lobster; The simulation model LOBST.ECO with some
preliminary results, p. 583-596. In B. Howell, E. Moksness & T. Svåsand, eds. Stock
Enhancement and Sea Ranching. Oxford, Fishing News Books, Blackwell Science. 606 pp.
Meeren, G.I. van der, A.-L. Agnalt & K.E. Jørstad. 1998. Lobster (Homarus gammarus) stock
enhancement in Norway, experiences from a large-scale release project from 1990-1997, p.
63-68. In Gendron, L. (ed.) 1998. Proceedings of a workshop on lobster stock enhancement
held in the Magdalen Islands (Quebec) from October 29 to 31, 1997. Can. Ind. Rep. Fish. Aquat.
Sci., 244: xi + 135 pp.

Andre rapporter/popularvitenskaplig (fra 2000)
Agnalt, A.-L., E. Farestveit og K.E. Jørstad. 2009.Bæreevne i havbeite med hummer (CANO –
hummer). Carrying capacity in sea ranching of European lobster s.146-147. Kyst og havbruk
2009. Fisken og havet, særnummer 2-2009.
Knutsen, J.A., A.R. Pettersen, S.E. Enersen, P.A. Heuch, E. Karlsbakk, E. Morland, K.E. Jørstad, T.
Langeland og A.-L. Agnalt. 2009.Hummer – European lobster, s.99-101. Kyst og havbruk
2009. Fisken og havet, særnummer 2-2009.
Knutsen, J.A., A.-L. Agnalt, K.E. Jørstad, E.M. Olsen, A.R. Pettersen, E. Moland, H. Knutsen & T.
Langeland. 2008. Nye forvalningsregler for hummer, s.42-43. Kyst og havbruk 2008. Fisken
og havet, særnummer 2-2008.
Jørstad, K.E., A.-L. Agnalt, E. Farestveit & O.I. Paulsen. 2008. Langtidseffekter av storskala ustettinger
av hummer? s. 166-169. Kyst og havbruk 2008. Fisken og havet, særnummer 2-2008.
Knutsen, J.A. & A.L. Agnalt. 2008. Hummer, s. 88-89. Kyst og havbruk 2008. Fisken og havet,
særnummer 2-2008.
Agnalt, A.-L., K.E. Jørstad, J. Alvsvåg & J. Sundet. 2008. Snøkrabben etablert i Barentshavet, s. 157
-159. Havets ressurser og miljø 2008. Fisken og havet, særnummer 1-2008.
Sundet, J. & A.L. Agnalt. 2008. Faktaark: Snøkrabbe (Chionoecetes ophilio) – en ny art i
Barentshavet.
Veim, A.K., T. Thorvik, J.A. Knutsen, A.-L. Agnalt, K.E. Jørstad, R.P. Vetvik, T. Halsteinsen, K. Grundvig,
B. Leikvoll, T. Ottermo & T.C. Langeland. 2007. Forvaltning av hummer i Norge. Rapport med
forslag til revidert forvaltning av hummer fra arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridirektrøren. 77 s.
Woll, A.K., Ann-L. Agnalt, I. Fossen & J.H. Sundet. 2005. Ressursundersøkelse av taskekrabbe.
Årsrapport for sesongen 2004 (Report from a project looking at possibilities for the use of
CPUE in stock assessment of Cancer pagurus). Møreforkning Ålesund,
Havforskningsinstituttet. April 2005. 25 p.
Jørstad, K.E., E. Farestveit & Ann-L. Agnalt. 2004. Amerikansk hummer i norske farevann: status for
morfologiske og genetiske undersøkelser i 2003 (American lobster in Norwegian waters:
status for morphological and genetic investigations in 2003). Report to the Institute of Marine
Research, February 2004, Bergen. 4 p.
Strand, Ø., Ann-L. Agnalt & T. Magnesen. 2004. Havbeiteloven – et virkemiddel for næringsutvikling?
(Sea ranching – a mean for the industry?) pp. 90-92. . In Ann-L. Agnalt, A. Ervik, T.S.
Kristiansen & F. Oppedal (eds.), Havbruksrapporten 2004. Fisken og Havet, Særnummer 3
- 2004.
Tveite, S. & Ann-L. Agnalt. 2004. Hummer og sjøkreps (Lobster and Norway lobster), pp. 115-116. In
K. Michalsen (ed.), Havets ressurser 2004. Fisken og Havet, Særnummer 1-2004.
Strohmeier, T., Ø. Strand, K.E. Jørstad, S. Mortensen & Ann-L. Agnalt. 2003. Potensielle
miljøkonsekvenser ved havbeite med kamskjell og hummer (Possible ecological
consequences with sea ranching great scallop and European lobster), pp. 70-72. In A. Ervik, A.
Kiessling, O. Skilbrei & T. van der Meeren (eds.), Havbruksrapporten 2003. Fisken og Havet,
Særnummer 3, 2003.
Agnalt, A.-L. & K. E. Jørstad. 2002. Hummer og hummerfisket – noe vi bør ta vare på? Miljøkrim, Nr.
2-3/02 juni Årgang 5: 23-25.
Slinde, E., A.-L. Agnalt & S. Sundby. 2002. A feasibility study on the potential for mariculture in
Namibia. Nansen Program, Institute of Marine Research in Norway November 2002. 32 pp.
Strohmeier, T., Ø. Strand, K.E. Jørstad, S. Mortensen & A.-L. Agnalt. 2002a. Potensielle
miljøkonsekvenser ved havbeite, kamskjell og hummer. Havforskningsinstituttet, mai 2002.
Utredning til Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet. 14 s.
Strohmeier, T., K.E. Jørstad, E. Farestveit, A.-L. Agnalt & Ø. Strand. 2002b. Mulige begrensninger i
allemannsretten ved havbeite, kamskjell og hummer. Havforskningsinstituttet, juni 2002.
Utredning til Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet. 14 s.
Agnalt, A-L, Strand, Ø, Jørstad, KE, van der Meeren, G.I. & Kristiansen, T. 2001. Havbeiteloven –
Kunnskapsstatus og strategier. Havforskningsinstituttet, juni 2001. Utredning til
Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet, 66 s.
Borthen, J.,A.-L. Agnalt, K.E. Jørstad, J. Sørensen, T. Kristiansen & S. Munkejord. 2001. Sluttrapport –
Hummer og hummerforvaltning, prøveprosjekt på Kvitsøy, Rogaland fylke (Final report- Lobster
and lobster management, A pilot investigation at Kvitsøy, Rogaland County). Sluttrapport til
Fiskeridirektoratet, 32 p.
Jørstad, K.E. & A.-L. Agnalt. 2001. Potensialet i havbeite og oppdrett av hummer, s. 18-24.
Konferanserapport, Skalldyrnæringa, et stebarn av kystsoneforvaltningen i Nordsjøregionen?
Bergen 2-3. november 2000.
Jørstad, K.E. og Agnalt, A.-L. 2000. Potensialet i havbeite og oppdrett av hummer, s. 18-24.
Konferanserapport: Skalldyrnæringa, et stebarn av kystsoneforvaltningen i Nordsjøregionen?
Bergen, november, 2000.
van der Meeren, G.I., A.K. Woll & Ann-L. Agnalt. 2000. Hummeren, populær og hemmelighetsfull
(European lobster, popular and full of secrets), pp. 90-93. In Ø. Karlsen & A. Mangor-Jensen
(eds), Havbruksrapporten 2000. Fisken og Havet, Særnummer 3 – 2000.

Prosjekter

Is this your profile? Edit your profile (login)